Skip to content

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE – Melissa Moria

Last updated on Sep 28, 2022

 1. Informatie over ons 1.1 www.melissamoria.com is een website die wordt beheerd door Gallery Moria (“Wij”, “ons”, “onze”). Wij zijn geregistreerd bij de Nederlandse KVK onder bedrijfsnummer 78199328. Ons geregistreerde adres is Schout Heynricstraat, Nederland. Ons btw-nummer is NL003299865B69.
 2. Aankoop en Betaling 2.1 U kunt bestellingen voor producten bij ons plaatsen door de stappen op onze website te volgen. U erkent dat door een bestelling te plaatsen en door ons uw bestelling te laten accepteren, u verplicht bent om te betalen voor de producten in die bestelling. 2.2 De overeenkomst tussen Gallery Moria en u als koper wordt gesloten wanneer u de door ons gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en vervuld. Het ontbreken van een handtekening heeft geen invloed op de bindende kracht van het aanbod en de acceptatie ervan. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt onze aanvaarding van de bestelling. Als er geen bevestigingse-mail is verzonden, is de overeenkomst nog niet van kracht. 2.3 Gallery Moria behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen, zoals grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen met eerdere bestellingen. 2.4 Helaas kunnen we een bestelling niet stoppen nadat deze door ons is verzonden. Als u van gedachten verandert over uw bestelling nadat deze is verzonden, kunt u de levering weigeren of de goederen aan ons retourneren volgens het retourbeleid zoals beschreven in clausule 9 hieronder. 2.5 De verkoper behoudt zich het eigendom van alle goederen totdat de betaling volledig is voldaan. 2.6 U moet uw contactgegevens zoals door ons geregistreerd up-to-date houden, zodat we contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of de levering van de producten.
 3. Levering 3.1 Alle bestellingen voor producten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van die producten en de materialen die worden gebruikt om de producten te maken. Als om welke reden dan ook de producten die u heeft besteld niet beschikbaar zijn of de levering vertraagd kan zijn, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen na ontvangst van uw bestelling. 3.2 Zodra de te leveren producten zijn afgeleverd op het opgegeven afleveradres, gaat het risico wat betreft deze producten over op de koper.
 4. Afbeeldingen en Maten van Producten 4.1 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn uitsluitend ter illustratie. Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw computer de kleuren van de producten correct weergeeft. De aan u geleverde producten kunnen iets afwijken van die afbeeldingen. 4.2 Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zijn de op onze website getoonde afmetingen zoals gewicht, grootte en inhoud slechts bij benadering.
 5. Prijzen van Producten 5.1 De prijs van een product wordt weergegeven op onze website, behalve in geval van een duidelijke fout. 5.2 De prijs van een product kan van tijd tot tijd veranderen, maar dit heeft geen invloed op een door ons geaccepteerde bestelling. 5.3 De prijs van een product is inclusief btw (indien van toepassing) maar exclusief eventuele leveringskosten, die, indien van toepassing, aan de prijs van de producten worden toegevoegd en als onderdeel van de totaalprijs worden getoond tijdens het bestelproces. Voor de relevante leveringskosten van een product, raadpleegt u onze Leveringspagina.
 6. 5.4 De door ons vermelde producten kunnen onjuist geprijsd zijn. We controleren meestal prijzen als onderdeel van het orderverwerkingsproces. Als de juiste prijs van een Product lager is dan de prijs die door ons is vermeld, brengen wij u het lagere bedrag in rekening wanneer het Product wordt verzonden. Als de juiste prijs van het Product hoger is dan de prijs die op onze website staat vermeld, zullen we meestal, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voordat we het Product naar u verzenden, of weigeren we uw bestelling en stellen we u daarvan op de hoogte. 5.5 Als de fout in de prijs duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een fout had kunnen worden herkend, zijn we niet verplicht om het Product te leveren tegen de onjuiste (lagere) prijs, zelfs als we u een orderbevestiging hebben gestuurd.
 7. Betaling 6.1 We accepteren betaling via de betaalmethoden die op onze website zijn vermeld. U dient voor de Producten te betalen en alle toepasselijke leveringskosten te betalen voordat de Producten worden geleverd. 6.2 Door een bestelling bij ons te plaatsen via onze website, bevestigt u dat de betalingsgegevens in uw bestelling geldig en correct zijn.
 8. Levering 7.1 We bieden een bezorgservice volgens de opgegeven levertijden voor elk product op onze website. Houd er rekening mee dat de levertijden geschatte tijden zijn. 7.2 Uw levering is voltooid wanneer we de producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als niemand op het adres de levering kan accepteren op het afgesproken tijdstip, zijn we genoodzaakt extra bezorgkosten in rekening te brengen. 7.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren en te bepalen of u in staat bent de bestelde producten te ontvangen voordat u een bestelling bij ons plaatst. (a) Houd er rekening mee dat als u de bestelde producten niet kunt ontvangen vanwege dergelijke leveringsproblemen, u de kosten van het retourneren van de producten dient te dragen of voor hun ophalen dient te zorgen, zoals beschreven in clausule 9.13;
 9. Risico en eigendom 8.1 Het eigendom van de producten gaat op u over wanneer we alle bedragen voor de producten, inclusief verzendkosten, volledig hebben ontvangen. 8.2 De Producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat u (of een derde partij anders dan de koerier) fysiek bezit neemt van de Producten. 8.3 Het gebruik en onderhoud van de door de klant gekochte producten zijn uw verantwoordelijkheid en kunnen niet worden verhaald op de Verkoper. 8.4 Het gebruik van onderhoudsproducten die bij ons zijn gekocht, geschiedt op eigen risico en ongewenste resultaten kunnen niet worden verhaald op de verkoper.
 10. Annulerings-, retour- en restitutiebeleid 9.1 We hopen dat u tevreden bent met alles wat u bij ons heeft gekocht, maar als u niet tevreden bent met uw producten, kunt u ze onder de hieronder uiteengezette voorwaarden aan ons retourneren of anderszins overeenkomstig uw wettelijke rechten.
 11. Recht op Herroeping & Retournering 9.2 U heeft het wettelijke recht om van gedachten te veranderen en het contract tussen u en ons zonder opgaaf van reden te annuleren binnen 30 dagen na levering van uw producten (recht op herroeping). Binnen 30 dagen na levering van uw producten. 9.3 Deze periode begint op het moment van ontvangst door u of namens u. Gedurende de herroepingstermijn verwachten wij dat u de ontvangen goederen en hun verpakking met zorg behandelt. Wij kunnen de goederen alleen accepteren als ze worden geretourneerd in de originele verpakking. 9.4 U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen te annuleren zonder opgaaf van reden. De annuleringsperiode vervalt na 30 dagen vanaf de dag waarop u de laatste goederen fysiek in bezit heeft genomen. Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring. 9.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen buiten wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. 9.6 Als u zich terugtrekt uit uw contract met ons, vergoeden wij u alle van u ontvangen bedragen, met uitzondering van de leveringskosten (met uitzondering van de kosten voor het retourneren van de goederen). 9.7 Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of u ons bewijs heeft geleverd van de terugzending van de goederen, afhankelijk van wat het vroegst is. 9.8 Wij kunnen bij de terugbetaling een bedrag aftrekken in geval van waardevermindering van de geleverde producten als de waardevermindering te wijten is aan onnodige behandeling door u. U bent alleen aansprakelijk voor enige verminderde waarde van de producten als gevolg van buitensporige en/of onredelijke slijtage van het product, anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. We mogen aftrekkingen maken van elke terugbetaling (waarop u recht hebt) voor dergelijke waardevermindering van een product dat door ons is geleverd. 9.9 Als blijkt dat de goederen niet zijn ontvangen overeenkomstig de voorwaarden van het herroepingsrecht, wordt de aankoopprijs inclusief verzendkosten niet terugbetaald, of niet volledig terugbetaald. In dat geval blijft het product uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook naar u worden teruggestuurd, mits betaling van de overeenkomstige verzendkosten. Van het herroepingsrecht uitgesloten is een consumentenaankoop die betrekking heeft op de levering van: producten die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument, die niet zijn geprefabriceerd en zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk zijn bestemd voor een specifieke persoon. 9.10 Voor een ruil of retour worden transportkosten in rekening gebracht.
 12. Defecte goederen 10.1 U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst zorgvuldig te inspecteren. Daarbij dient u te controleren of de geleverde goederen overeenkomen met de overeenkomst: Zijn de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die kunnen worden gesteld aan normaal gebruik? Als een zichtbaar gebrek of tekortkoming wordt geconstateerd, dient u dit binnen 7 werkdagen na levering te melden bij Gallery Moria. De kosten van het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving.

1. Information about us
1.1 www.melissamoria.com is a website operated by Gallery Moria (“We”, “us”, “our”). We are registered in the Dutch KVK under company number 78199328. Our registered address is Schout Heynricstraat, the Netherlands. Our VAT number is NL003299865B69.

2. Purchase and payment
2.1 You may place orders for Products with us by following the steps on our website. You acknowledge that by placing an order, and us accepting your order, you are obliged to pay for the products in that order.
2.2 The agreement between Gallery Moria and you as a buyer is established when you have accepted the conditions set by us and fulfilled. The absence of a signature does not affect the binding force of the offer and its acceptance. After receipt of your order, you will receive a confirmation from us by e-mail. This order confirmation by e-mail constitutes our acceptance of the order. When no confirmation email has been sent, the agreement is not yet in force.
2.3 Gallery Moria reserves the right to refuse an order or to subject it to additional conditions such as large orders, orders by minors, incomplete order procedures or problems with previous orders.
2.4 We can unfortunately not stop an order when it has been sent by us. If you have changed your mind about your order after it has been dispatched, you may refuse delivery or return the goods to us in accordance with the returns policy set out in clause 9 below.
2.5 The Seller retains ownership of all goods until payment has been made in full.
2.6 You must keep your contact details as registered by us up to date so that we may contact you about your order or the delivery of the Products.

3. Delivery
3.1 All orders for products are subject to the availability of those products and the materials used to make the products. If for any reason the products you have ordered are not available or delivery may be delayed, we will notify you as soon as possible after receiving your order.
3.2 As soon as the products to be delivered have been delivered to the indicated delivery address, the risk, where it concerns these products, passes to the buyer.

4. Images and sizes of products
4.1 The images of the products on our website are for illustrative purposes only. Although we have done our utmost to display the colours accurately, we cannot guarantee that your computer will display the colours of the products correctly. The products delivered to you may differ slightly from those images.
4.2 Although we have made every effort to be as accurate as possible, dimensions such as weight, size and content as shown on our website are approximate only.

5. Prices of Products
5.1 The price of a Product shall be as indicated on our Website, except where there is an obvious error.
5.2 The price of a Product may change from time to time, but this will not affect any order accepted by us.
5.3 The price of a Product includes VAT (where applicable) but excludes any delivery charges which, where applicable, are added to the price of the Products and shown as part of the total price during the ordering process. For the relevant delivery charges for a Product, please refer to our Delivery page.
5.4 The Products listed by us may be incorrectly priced. We usually check prices as part of the order processing process. If the correct price of a Product is found to be lower than the price stated by us, we will charge you the lower amount when you dispatch the Product. If the correct price of the Product is higher than the price stated on our website, we will normally, at our discretion, either contact you for instructions before dispatching the Product to you, or decline to take your order and notify you accordingly.
5.5 If the mistake with the price is obvious and unmistakable and could reasonably have been recognised by you as a mistake, we are under no obligation to supply the Product at the incorrect (lower) price, even if we have sent you an order acceptance.

6. Payment
6.1 We accept payment by the methods of payment listed on our website. You must pay for the Products and pay all applicable delivery charges before the Products are delivered.
6.2 By placing an order with us through our website, you confirm that the payment details contained in your order are valid and correct.

7. Delivery
7.1 We offer a delivery service in accordance with the delivery times indicated for each product on our website. Please note that delivery times are estimated times.
7.2 Your delivery is completed when we have delivered the products to the address you provided. If nobody at the address can accept the delivery at the agreed delivery time we are forced to charge additional delivery costs.
7.3 It is your own responsibility to check and determine that you are fully capable of receiving the products ordered before placing an order with us.
(a) Please note that if you are unable to receive the ordered Products due to such delivery problems, you shall bear the costs of returning the Products or arranging for their collection as described in clause 9.13;

8. Risk and ownership
8.1 Ownership of the products passes to you when we have received in full all amounts due for the products, including shipping costs.
8.2 The Products are your responsibility from the moment you (or a third party other than the courier) take physical possession of the Products.
8.3 The use and maintenance of the products purchased by the Customer are your responsibility and cannot be recovered from the Seller.
8.4 The use of maintenance products purchased from us is at the customer’s own risk and any undesirable results cannot be recovered from the seller.

9. Cancellation, return and refund policy
9.1 We hope you are satisfied with everything you have purchased from us, but if you are not satisfied with your products you may return them to us under the conditions set out below or otherwise in accordance with your legal rights.

Right of Withdrawal & Return
9.2 You have the legal right to change your mind and cancel the contract between you and us without giving any reason within 30 days after delivery of your products (right of withdrawal).within 30 days after delivery of your products.
9.3 This period commences at the time of receipt by you or on your behalf. During the withdrawal period, we expect you to handle the received goods and their packaging with care. We can only accept the goods if they are returned in the original packaging.
9.4 You have the right to cancel this contract within 30 days without giving any reason. The cancellation period will expire after 30 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good. To exercise the right to cancel, you must inform us by e-mail of your decision to cancel this contract by a clear statement.
9.5 You are only liable for the reduction in value of the goods resulting from the use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.
9.6 If you withdraw from your contract with us, we shall reimburse you for all amounts received from you, excluding the delivery costs (excluding the costs incurred for returning the goods).
9.7 We may withhold the refund until we have received the goods back or you have provided us with evidence of the return of the goods, whichever is the earliest.
9.8 We may deduct from the refund any loss of value in products delivered if the loss was caused by unnecessary handling by you. You shall only be liable for any diminished value of the Products resulting from unusual and/or unreasonable wear and tear of the Product other than as necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Products. We may make deductions from any refund (to which you are entitled) for such loss of value of any product supplied by us.
9.9 If it appears that the goods have not been received in accordance with the terms of the right of withdrawal, the purchase price including the shipping costs will not be refunded, or not fully refunded. The product will remain your property in that case. At your request, the product can also be sent back to you, subject to the payment of the corresponding shipping costs.Excluded from the right of withdrawal is a consumer purchase that involves the delivery of: products made to the consumer’s specifications, that are not prefabricated and are made on the basis of an individual choice or decision made by the consumer, or that are clearly intended for a specific person;
9.10 For a exchange or return, transport costs will be charged.

10. Defective goods
10.1 You are obliged to carefully inspect the goods immediately after receipt. In doing so, you should check whether the goods supplied are in accordance with the agreement: Were the correct goods delivered? Do the goods delivered comply with the agreed quality requirements or – if these are lacking – with the requirements that may be set for normal use? If a visible defect or shortcoming is detected, you must report this to Gallery Moria within 7 working days after delivery. The costs of returning goods that do not meet the description of the offer are borne by Gallery Moria.
10.2 Please be careful with opening the packaging in which the products are delivered and if possible repackage the products in the original (or similar) packaging before returning the products to us.

11. Queries and Complaints
11.1 Complaints or disputes must be reported within 14 days of delivery. If the complaint is found to be justified, our liability shall be limited to the exchange of the goods. Any liability of the seller is limited to the amount actually paid for the order.

The European Commission offers an online dispute resolution platform for consumers, which can be found at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.